Ohtliku kauba vedu

SIA “RITLOGISTIKA” pakub ohtlike kaupade ohutut transporti erinevat tüüpi ja suurusega lastide jaoks lühikeste tähtaegadega kogu Euroopas ja Aasias, kaasa arvatud ülegabariidilised, keemilised, lõhkeained ja raskekaubad. Lisaks transpordile pakume professionaalset abi kõigi vajalike dokumentide, litsentside, lubade ja tolliformaalsuste korraldamisel, et transportida ohtlikke kaupu ohutult (ADR) väljaspool Euroopa Liitu.

Ohtlike kaupade ja transporditee konkreetsetest omadustest lähtuvalt on ohtlike kaupade transportimiseks mitu võimalust. SIA “RITLOGISTIKA” transpordipakkumine hõlmab mitmesuguseid ohtlike kaupade transportimise võimalusi: ohtlike kaupade transport maanteel, ohtlike kaupade transport õhu teel ja ohtlike kaupade transport mereteel.

Mis on ohtlikud kaubad või ADR kaubad?

ADR või ohtlike kaupade transport hõlmab erinevas olekus (tahke, vedel, gaas) olevaid kaupu, mis võivad kujutada ohtu inimeste tervisele, põhjustada keskkonnale kahju ja kahjustada vara. Ohtlikud kaubad on plahvatusohtlikud. Need võivad põhjustada haigusi, mürgitust, põletusi või isegi surma igale elusolendile. Ohtlike kaupade ADR transport on laialt levinud transpordiviis erinevate tööstusettevõtete jaoks ning seda kohtavad ka põllumehed ja metsamehed (näiteks lämmastikväetiste või kütuse transportimisel).

Ohtlike kaupade transportimisel on ranged ohutusnõuded ja ADR eeskirjad, kuna transportimine on lubatud ainult spetsiaalsete sõidukitega, millel on sobivad load ja litsentsid nii sõidukile kui ka selle juhile, kes viib läbi sellist transporti.

ADR kaupade transport

Ohtlike kaupade transpordiliigid

Üks teenustest, mida SIA “RITLOGISTIKA” oma klientidele pakub, on ohtlike kaupade transportimine. Oma ettevõtte tegevuse jooksul oleme kogunud märkimisväärseid kogemusi ohtlike kaupade (ADR) ohutus transportimisel, mis nõuab rangeid eeskirju transportimisel, kauba ümberlaadimisel ja ladustamisel.

Rahvusvahelised ADR veod

Rahvusvahelised ADR veod

SIA “RITLOGISTIKA” teadlikud transpordijuhid pakuvad professionaalset, tasuta konsultatsiooni ohtlike kaupade (ADR) transportimise meetodite kohta, teostades nii kohalikku ADR transporti kui ka ohtlike kaupade transporti Balti riikides, mujal Euroopas või väljaspool Euroopa Liitu. ADR kaubavedu Euroopa riikidest toimub vastavalt Euroopa kokkuleppele ohtlike kaupade rahvusvahelise maanteeveo kohta (ADR).

ADR maanteetranspordid

Ohtlike kaupade maanteetranspordid

SIA “RITLOGISTIKA” teenused hõlmavad ohtlike kaupade maanteetransporti sobivalt varustatud, märgistatud ja ADR-ile vastavate sõidukitega nii täis- kui ka sega-ADR-kaupade jaoks. Kõik ohtlike kaupade transportimiseks mõeldud sõidukid ja nende kvalifitseeritud juhid on oma eriala kogenud eksperdid, kellel on suur vastutustunne ja pikaajalised testitud professionaalsed oskused, teostades erinevat tüüpi ADR transporti.

Meretranspordi ADR veod

Meretranspordi ADR kaubaveod

Keskkonnale ja inimestele ähvardavate ohtude minimeerimiseks järgitakse merel ohtlike kaupade transportimisel transpordiohutuse meetmeid.  ADR kaubaga konteinerid on eriliselt märgistatud siltidega, mis näitavad ADR klassi ja kaubas oleva aine identifitseerimisnumbrit (ÜRO number). Kui soovite ohtlikke kaupu meretranspordi sadamaterminalides ümber laadida, peab teil olema tööluba ohtlike kaupadega.

Õhukauba transport

Ohtlikud õhukaubad

Lennu ajal võivad ADR kaubad mõjutada õhurõhu ja temperatuuri kõikumisi, seega ei ole kõik tüüpi ohtlikud kaubad õhu kaudu lubatud. Siiski, sobiva kauba pakendamisega ja kui järgitakse ohtlike kaupade klassi spetsiifilisi ADR kaubaveo reegleid, saab ohtlikke kaupu transportida kaubalennukite ja reisilennukitega.

Ohtlike kaupade klassifikatsioon

Oma omaduste tõttu võivad ohtlikud kaubad kahjustada keskkonda, sealhulgas kõiki elusolendeid. Ohtlikke koormaid klassifitseeritakse või jagatakse üheksasse klassi, sõltuvalt nende sisaldavate ainete agressiivsest iseloomust ja olekust. Rahvusvahelised konventsioonid reguleerivad ADR transporti iga kaubaveo tüübi ja iga ohtliku kauba klassi spetsiifika järgi.

ADR klass 1

ADR klass 1 – Lõhkeained ja -esemed

Esimene klass hõlmab lõhkeaineid, mis võivad teatud surve ja/või temperatuuri korral põhjustada lõhkekeemilist reaktsiooni ning plahvatades tekitada tulekahju. Enamasti kuuluvad sellesse klassi tooted, mida kasutatakse lõhkamistöödel või pürotehnikas (näiteks ilutulestikud või signaalraketid).

Esimene klass jaguneb kuueks (6) alamklassiks:

1.1. alamklass – Massplahvatuse ohuga lõhkeaine, mis õnnetuse korral levib kogu koorma ulatuses;
1.2. alamklass – Projektsiooniohuga ained, kuid ei kujuta endast massplahvatuse ohtu;
1.3. alamklass – Ained, mis kujutavad endast süttimise, lõõmamise ja väikese plahvatuse ohtu;
1.4. alamklass – Väikese plahvatuse ohuga ained, mis transpordi ajal välgatuse või algatamise korral ei kahjusta pakendit ja/või seadmeid;
1.5. alamklass – Väga madala tundlikkusega ained, mida iseloomustab massplahvatuse oht. Tavalistes transporditingimustes on need ained nii tundetud, et nende algatamine või üleminek põlemiselt detoneerimisele on ebatõenäoline;
1.6. alamklass – Eriti inertsed esemed, mis ei kujuta endast massplahvatuse ohtu. Need on eriti tundetud detoneerimise suhtes, õnnetusliku algatamise või plahvatuse leviku tõenäosus on tühine.

ADR klass 2

ADR klass 2 – Gaasid

Teine klass hõlmab puhtaid gaase, gaasisegusid, ühte või mitut gaasi sisaldavaid segusid koos ühe või mitme muu ainega ja selliseid aineid sisaldavaid tooteid. ADR klass 2 hõlmab ka survestatud, vedeldatud, lahustunud gaasiballoonid ja aerosoolpihustid. Gaase klassifitseeritakse nende ohtlike omaduste alusel lämbestavateks, oksüdeerivateks, süttivateks, toksilisteks ja korrodeerivateks.

Teisele klassile on määratud kuus (6) alamklassi:

2.1. alamklass – Mittesüttivad gaasid (nt aerosoolid või matkagaasiballoonid);
2.2. alamklass – Mittesüttivad ja toksilised gaasid (nt survestatud hapnik);
2.3. alamklass – Süttivad gaasid (nt hapniku difluoriid);
2.4. alamklass – Süttivad toksilised gaasid;
2.5. alamklass – Keemiliselt ebastabiilsed gaasid;
2.6. alamklass – Keemiliselt ebastabiilsed toksilised gaasid.

ADR klass 3

ADR klass 3 – Süttivad vedelikud

Kolmas klass hõlmab süttivaid vedelikke, vedelikke sisaldavaid segusid ning lahusteid või suspensioone sisaldavaid vedelikke, mis eritavad süttivaid aure. Nendeks võivad olla ka sulatatud tahked ained (süttimispunkt >60°C) või veele lisatud ained, mille eesmärk on alla suruda plahvatusohtlikke omadusi (nt lahustid või värvid).

Kolmandale klassile on määratud kolm (3) alamklassi:

3.1. alamklass – Madala süttimispunktiga süttivad vedelikud – suletud tiiglis on süttimispunkt alla miinus 18 kraadi Celsiuse või süttimispunkt koos muude ohtlike omadustega;
3.2. alamklass – Keskmise süttimispunktiga süttivad vedelikud – suletud tiiglis on süttimispunkt miinus 18 kuni pluss 23 kraadi Celsiuse vahel.
3.3. alamklass – Kõrge süttimispunktiga süttivad vedelikud – suletud tiiglis on süttimispunkt pluss 23 kuni pluss 61 kraadi Celsiuse vahel (kaasa arvatud).

ADR klass 4

ADR klass 4 – Süttivad tahked ained

Neljas klass hõlmab süttivaid tahkeid aineid ja materjale (välja arvatud lõhkeained), mis on kergesti süttivad välisest süttimisallikast, hõõrdumisest, niiskuse imendumisest, spontaansest keemilisest muutumisest või kuumenemisest.

Neljandale klassile on määratud kolm (3) alamklassi:

4.1. alamklass – Tahked ja süttivad ained, mis aktiivselt põlevad ja on võimelised süttima välistest süttimisallikatest, nagu sädemed, leek või hõõrdumine (nt tikkud);
4.2. alamklass – Ained, mis võivad tavalistes transporditingimustes iseeneslikult kuumeneda ja süttida. Isekuumenevad ained (nt fosfor);
4.3. alamklass – Ained, mis vee kokkupuutel eraldavad süttivaid gaase (nt kaltsiumkarbiid).

ADR klass 5

ADR klass 5 – Oksüdeerivad ained ja orgaanilised peroksiidid

Viies klass hõlmab oksüdeerivaid aineid ja orgaanilisi peroksiide, mis hapniku vabastamisel võivad toetada või põhjustada põlemist või segus teiste ainetega plahvatust.

Viiendale klassile on määratud kaks (2) alamklassi:

5.1. alamklass – Oksüdeerivad ained, mis soodustavad teiste ainete kergemat süttimist ja vabastavad põlemisel hapnikku, suurendades sellega tule intensiivsust. Need ained ise ei ole põlevad (nt väetis).
5.2. alamklass – Orgaanilised peroksiidid, mis mitmel juhul on põlevad, võivad toimida oksüdeerivate ainena ja on ohtlikud kokkupuutel teiste ainetega. Paljud neist on kergesti süttivad ja tundlikud löögi ja hõõrdumise suhtes (nt klaaskiudpahtli komplektid).

ADR klass 6

ADR klass 6 – Toksilised ja nakkusohtlikud ained

Kuues klass hõlmab aineid, mida teatakse või mõistlikult eeldatakse sisaldavat patogeene, on nakkusohtlikud või toksilised. Need ained võivad põhjustada surma, mürgistust või haigust.

Kuuendale klassile on määratud kaks (2) alamklassi:

6.1. alamklass – Toksilised (mürgised) ained, mis sissehingatuna auruna, tolmu, naha kaudu imendudes või alla neelates võivad põhjustada surma (nt survestatud hapnik);
6.2. alamklass – Patogeensed organismid sisaldavad ained ja materjalid, mis on ohtlikud inimestele ja loomadele (näiteks vereanalüüsid või meditsiinilised uurimismaterjalid).

ADR klass 7

ADR klass 7 – Radioaktiivsed materjalid

Seitsmes klass hõlmab radioaktiivseid materjale (objekte, mis lagunevad spontaanselt ja protsessis kiirgust eraldavad), mis võivad põhjustada bioloogilisi muutusi kokkupuutel elavate rakkudega, sealhulgas inimrakkudega. Sõltuvalt mõjutatud koe tüübist, kiirguse laadist ja muudest teguritest, võivad tulemuseks olla erinevad bioloogilised muutused. Tollioperatsioonid, mis kontrollivad kauba radioaktiivset sisaldust, peavad toimuma ainult asjakohaste kvalifikatsioonidega ekspertide poolt (näiteks suitsuandurid).

ADR klass 8

ADR klass 8 – Korrodeerivad ained

Kaheksas klass hõlmab korrodeerivaid ja söövitavaid aineid (õhuniiskuse juuresolekul korrodeerivaid aure või udu tekitavad), mis võivad põhjustada kahjustusi hingamissüsteemile, limaskestadele ja nahale. Leke korral võivad need ained samuti korrodeerida metalle, kahjustades sõidukit. Kokkupuutel orgaaniliste materjalide või erinevate keemiliste ainetega võivad need ained samuti põhjustada tulekahjusid (näiteks pleegitusained või keemilised puhastusvahendid).

Kaheksandale klassile on määratud kolm (3) alaklassi:

8.1. alamklass – Happed;
8.2. alamklass – Alkaalid;
8.3. alamklass – Erinevad söövitavad ja korrodeerivad ained.

ADR klass 9

ADR klass 9 – Erinevad ohtlikud kaubad ja tooted, sealhulgas keskkonnale ohtlikud ained

Üheksas klass hõlmab muid ohtlikke aineid, mis ei kuulu eelnevate klasside kategooriatesse ja peetakse transpordiohutasemelt tinglikult madalateks. Siiski nõuavad nende transporditingimused erilisi transpordi- ja hoiustamisreegleid (näiteks turvapadjad või magnetid, liitiumakud telefonides või sülearvutites, asbest, keskkonda saastavad ained, geneetiliselt muundatud mikroorganismid, allergeene sisaldavad ained ja teised).

Üheksandale klassile on määratud kaks (2) alaklassi:

9.1. alamklass – Vedelad ja tahked kütused ja materjalid, mis ei kuulu klassidesse 3 ja 4, kuid mõnel juhul võivad olla ohtlikud (näiteks põlevad vedelikud leekpunktiga +61°C kuni +100°C suletud masuudis, kiud ja muud sarnased materjalid);
9.2. alamklass – Ained, mis teatud tingimustel võivad muutuda söövitavaks ja korrodeerivaks.

Vähendage ADR kaubaveo riske

Ohtlike kaupade veol tuleb erilist tähelepanu pöörata nende pakendamisele, kõrvaldades riskid, mis võiksid ohustada personali elu ja tervist, samuti kaubaveo ohutust. Enamikku neist kaupadest veetakse maanteetranspordiga ja neid veoseid tähistatakse kui ADR kaubaveotransporti.

ADR konventsiooni kohaselt on kõik SIA “RITLOGISTIKA” sõidukid, mis veavad ohtlikke kaupu, korralikult varustatud ja vastavad kõigile vajalikele ohutusstandarditele. Juhtidel, kes on määratud ohtlikke kaupu vedama, on ADR sertifikaadid.

Ohtlikud (ADR) kaubaveod

Sagedased küsimused ohtlike kaupade veo kohta

Millised kaubad loetakse ohtlikeks?

Ohtlikeks (ADR) kaupadeks peetakse neid, mis kokkupuutel elusorganismidega või ebaõige veo korral (kõrge riskiga õnnetused) võivad kahjustada inimeste tervist, samuti muid elusolendeid või põhjustada kahju ümbritsevale keskkonnale ja varale. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) määratletud juhiste kohaselt peetakse ADR kaupadeks neid, mis vastavad ÜRO ohtlike kaupade kriteeriumidele.

Mida on vaja ettevõttel ohtlike kaupade veoks?

Ettevõte, mis teostab ohtlike kaupade (ADR) vedusid, peab olema varustatud asjakohaselt kategoriseeritud ja märgistatud sõidukitega ning juhtidega, kes on saanud erilise transpordijuhi sertifikaadi ADR kaupade vedamiseks. Samuti peab ettevõttes olema ohtlike kaupade veoohutuse nõunik – isik, kes on läbinud ja omab kehtivat ohtlike kaupade ohutusnõuniku sertifikaati.

Mis on ADR veod?

Rahvusvaheliselt tunnustatud tähistus ohtlike kaupade veoks on ADR, mis on lühend prantsuskeelsest väljendist “Accord Dangereux Routier”. ADR on rahvusvaheline määrustik ohtlike kaupade veoks, mis hõlmab 9 tüüpi ohtlikke kaupu (klasse) ja igal ohtliku kauba tüübil (ADR) on individuaalsed veo reeglid, sertifikaadid ja muud spetsiifilised nõuded ohutuks veoks (rakendatavad sildid, märgistused, tehnikad, pakendamine ja muud nõuded).

Kuidas tuvastada ohtlikke (ADR) kaupu vedavaid sõidukeid?

Ohtlikke ADR kaupu vedavad sõidukid on märgistatud oranžide plaatidega, mis asuvad sõiduki ees ja taga. Kui ohtlik kaup on vedelik, lisatakse tankerite külgedele täiendavad ohtlike kaupade sildid või märgistused, mis näitavad teavet ohtlike ainetega kaubas ja õnnetuse korral tekkida võivate riskide kohta. Kui sõiduk, mille kaal on > 12 tonni, veab piiratud koguses ADR kaupu, on see märgistatud äratuntava tähisega: valge romb musta ülemise ja alumise nurgaga.

Vajate konsultatsiooni või ADR kaubaveo teenust?

Kui teie ettevõte plaanib vedada ohtlikke kaupu ja vajab professionaalset konsultatsiooni, saatke päring SIA “RITLOGISTIKA” kogenud veokorraldajatele. Anname teile tasuta konsultatsiooni olulistes küsimustes ning tagame ohtliku kauba (ADR) ohutu tarnimise soovitud sihtkohta, järgides kõiki ADR-veoste Euroopasse, üle Baltikumi ja väljaspool Euroopa Liitu transportimise eeskirju ja juhiseid.

Kontor

Aadress:
Dzerbenes 27 – 311
Riia, LV-1006

    Lisateave