Bīstamo kravu pārvadājumi

SIA “RITLOGISTIKA” piedāvā drošas dažāda veida un dažāda izmēra kravu piegādes īsos termiņos visā Eiropā un Āzijā, tostarp lielgabarīta, ķīmisko, sprādzienbīstamo un smagsvara kravām. Paralēli pārvadājumiem piedāvājam profesionālu palīdzību, sakārtojot visus bīstamo kravu (ADR) pārvadāšanai nepieciešamos dokumentus, licences, atļaujas un muitas formalitātes, lai tiktu veikti droši bīstamo kravu pārvadājumi ārpus Eiropas Savienības.

Atkarībā no bīstamās kravas specifiskajām īpašībām un transportēšanas maršruta, ir vairāki pārvadājumu veidi, kā tiek iedalīti bīstamo kravu pārvadājumi. SIA “RITLOGISTIKA” pārvadājumu piedāvājumā ietilpst dažādi bīstamo kravu pārvadājumi: bīstamo kravu pārvadājumi ar autotransportu, bīstamo kravu pārvadājumi ar aviotransportu, bīstamo kravu pārvadājumi ar jūras transportu.

Kas ir bīstamās kravas jeb ADR kravas?

ADR jeb bīstamo kravu pārvadājumi ir kravas dažādos agregātstāvokļos (cietas vielas, šķidras vielas, gāzes), kas var nodarīt gan apdraudējumu cilvēka veselībai, gan kaitējumu apkārtējai videi un bojājumus īpašumam. Bīstamās kravas ir sprādzienbīstamas. Tās var radīt jebkuru dzīvu būtņu saslimšanu, saindēšanos, apdegumus vai pat bojāeju. Bīstamo kravu ADR transportēšana ir izplatīts pārvadājumu veids dažādu nozaru uzņēmumiem un ar to nākas sastapties arī lauksaimniekiem un mežsaimniekiem (piemēram, pārvadājot slāpekļa minerālmēslus vai degvielu).

Bīstamu kravu pārvadājumos ir ļoti strikti noteiktas drošas transportēšanas prasības un ADR noteikumi, jo pārvadājumi pieļaujami tikai ar speciālu transportu, saņemot atbilstošas atļaujas un licnences kā uz transportlīdzekli, tā arī uz transportlīdzekļa vadītāju, kurš šo pārvadājumus ir licencēts veikt.

ADR kravu pārvadājumi

Bīstamo kravu pārvadājumu veidi

Viens no SIA “RITLOGISTIKA” pakalpojumiem, kurus piedāvājam saviem klientiem, ir bīstamo kravu piegādes. Uzņēmuma darbības laikā esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi bīstamo kravu (ADR) pārvadājumu drošai transportēšanai, kas paredz stingru nosacījumu ievērošanu ne tikai pārvadājuma laikā, bet arī kravas pārkraušanas un uzglabāšanas laikā.

Starptautiskie ADR pārvadājumi

Starptautiskie ADR pārvadājumi

SIA “RITLOGISTIKA” zinošie transporta menedžeri sniedz profesionālu bezmaksas konsultāciju par bīstamo kravu (ADR) transportēšanas veidiem, veicot gan vietējos ADR pārvadājumus, gan bīstamo kravu pārvadājumus Baltijas valstīs, kā arī citviet Eiropā vai ārpus Eiropas Savienības. ADR kravu pārvadājumi no Eiropas valstīm tiek realizēti, vadoties pēc Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem un autotransportu (ADR).

ADR auto pārvadājumi

ADR kravu autotransporta pārvadājumi

SIA “RITLOGISTIKA” pakalpojumos ietilpst bīstamo kravu autopārvadājumi ar attiecīgi aprīkotu, marķētu un ADR prasībām atbilstošu autotransportu gan pilnām, gan saliktām ADR kravām. Visi bīstamo pārvadājumu veikšanai nozīmētie transportlīdzekļi un to pārvadāšanai kvalificētie transporta vadītāji ir pieredzējuši savas specialitātes lietpratēji ar augstu atbildības sajūtu un ilgstošā laika periodā pārbaudītām profesionālajām iemaņām, veicot dažāda veida ADR pārvadājumus.

Jūras ADR pārvadājumi

Jūras ADR kravu pārvadājumi

Lai minimizētu draudus videi un cilvēkiem, bīstamo kravu pārvadājumi ar jūras transportu tiek realizēti, stingri ievērojot pārvadājuma piesardzības pasākumus.  Konteineri ar ADR kravu tiek speciāli marķēti ar uzlīmēm, norādot ADR klasi un kravā esošās vielas identifikācijas numuru (UN numurs). Lai ostu termināļos drīkstētu tikt pārkrauti bīstamo kravu jūras pārvadājumi, tiem jābūt izdotai darba atļaujai ar bīstamajām kravām.

Avio kravu pārvadājumi

Bīstamo kravu Avio pārvadājumi

Lidojuma laikā ADR kravu var ietekmēt gaisa spiediena un temperatūras svārstības, tāpēc ne visa veida bīstamo kravu pārvadājumi ar aviotransportu ir atļauti. Tomēr veicot atbilstošu kravas iepakošanu un ja tiek ievēroti kravas bīstamības klasei atbilstoši ADR kravu pārvadājumu noteikumi, bīstamo kravu avio pārvadājumi var tikt veikti ne tikai ar kravas lidmašīnu, bet pārvadāti arī ar pasažieru lidmašīnu.

Bīstamo kravu klasifikācija

Savu īpašību dēļ bīstamās kravas var nodarīt kaitējumu apkārtējai videi, tai skaitā visām dzīvajām būtnēm. Bīstamās kravas tiek klasificētas jeb iedalītas 9 klasēs, atkarībā no to sastāvā esošo vielu agresīvās dabas un to agregātstāvokļa. Starptautiskās konvencijas regulē ADR pārvadājumus, katra kravu pārvadājuma veida ietvaros un atbilstoši katras bīstamo kravu klases specifikai.

ADR 1. Klase

ADR 1. klase – sprāgstošas vielas un izstrādājumi

Pirmajā klasē ietilpst sprāgstošas vielas, kuras pie noteikta spiediena un/vai temperatūras ietekmē var izraisīt sprādzienbīstamu ķīmisku reakciju un eksplodējot tās var izraisīt ugunsgrēku. Vairākumā gadījumu šeit ietilpst spridzināšanas darbiem paredzēti izstrādājumi vai pirotehnika (piemēram, uguņošanas ierīces vai signālraķetes).

Pirmajai klasei tiek iedalītas 6 (sešas) apakšklases:

1.1. apakšklase – sprāgstviela ar masveida sprādziena bīstamību, kas pie negadījuma izplatās visā kravā;
1.2. apakšklase – vielas ar izmetes bīstamību, bet tās nerada masveida sprādzienbīstamību;
1.3. apakšklase – vielas ar aizdegšanās, uzliesmošanas un mazu sprādziena bīstamību;
1.4. apakšklase – vielas ar mazu sprādziena bīstamību, kas transportēšanas laikā pie uzliesmošanas vai iniciēšanās gadījumā, nenodara iepakojuma un/ vai iekārtas bojājumus;
1.5. apakšklase – vielas ar ļoti mazu jūtību un kurām raksturīga masas sprādziena bīstamība.  Pie normāliem transportēšanas apstākļiem šīs vielas ir tik mazjūtīgas, ka to iniciēšanās vai pāreja no degšanas uz detonāciju ir maz ticama;
1.6. apakšklase – sevišķi inerti izstrādājumi, kas nav masveida sprādziena bīstamība . Tie ir īpaši mazjūtīgi ražojumi pret detonāciju, vielām ar niecīgu nejaušas iniciēšanās vai sprādziena izplatīšanas varbūtību.

ADR 2. klase

ADR 2. klase – gāzes

Otrajā klasē ietilpst tīras gāzes, gāzu maisījumi, kā arī vienas vai vairāku gāzu maisījumi ar vienu vai vairākām citām vielām un izstrādājumi, kuri satur šādas vielas. ADR otrajā klasē ietilpst arī saspiesta gāze, sašķidrināta gāze, izšķīdināta gāze, kā arī gāzes baloniņi un izsmidzināmie aerosoli. Pēc bīstamajām īpašībām gāzes tiek dalītas: smacējošās, oksidējošās, viegli uzliesmojošās, toksiskās un koroziālās.

Otrajai klasei tiek iedalītas 6 (sešas) apakšklases:

2.1. apakšklase – neuzliesmojošas gazes (piemēram, aerosoli vai tūrisma gāzes baloni);
2.2. apakšklase – neuzliesmojošas un indīgas gāzes (piemēram, saspiests skābeklis);
2.3. apakšklase – viegli uzliesmojošas gazes (piemēram, skābekļa difluorīds);
2.4. apakšklase – viegli uzliesmojošas indīgas gāzes;
2.5. apakšklase – ķīmiski nenoturīgas gāzes;
2.6. apakšklase – ķīmiski nenoturīgas indīgas gāzes.

ADR 3. klase

ADR 3. klase – uzliesmojoši šķidrumi

Trešajā klasē ietilpst viegli uzliesmojoši šķidrumi, šķidrumu maisījumi, kā arī šķidrumi, kas satur cietvielas šķīdumā vai suspensijas, kas izdala uzliesmojošus tvaikus. Tās var būt arī izkausētas cietas vielas (uzliesmojuma temperatūra >60°C)  vai ūdenī izšķīdinātas vielas, kuru mērķis apslāpēt sprāgstvielu īpašības (piemēram, šķīdinātāji vai krāsas).

Trešajai klasei tiek iedalītas 3 (trīs) apakšklases:

3.1. apakšklase – viegli uzliesmojoši šķidrumi ar zemu uzliesmošanas temperatūru –slēgtā tīģelī uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par mīnus 18 grādiem pēc Celsija, vai ar uzliesmošanas temperatūru kopā ar citām bīstamām īpašībām;
3.2. apakšklase – viegli uzliesmojoši šķidrumi ar vidēju uzliesmošanas temperatūru –slēgtā tīģelī uzliesmošanas temperatūra ir no mīnus 18 līdz plus 23 grādiem pēc Celsija.
3.3. apakšklase – viegli uzliesmojoši šķidrumi ar augstu uzliesmošanas temperatūru – slēgtā tīģelī uzliesmošanas temperatūra ir plus 23 līdz plus 61 grādam (ieskaitot) pēc Celsija.

ADR 4. klase

ADR 4. klase – uzliesmojošas cietas vielas

Ceturtajā klasē ietilpst viegli uzliesmojošas cietas vielas un materiāli (izņemot tos, kuri klasificēti kā sprāgstvielas), kuriem piemīt spēja viegli aizdegties no ārējiem aizdegšanās avotiem, berzes, mitruma uzsūkšanas, patvaļīgas ķīmiskās pārvēršanās dēļ, kā arī sakarsēšanas rezultātā.

Ceturtajai klasei tiek iedalītas 3 (trīs) apakšklases:

4.1. apakšklase – cietas un viegli uzliesmojošas vielas, kuras aktīvi deg, kā arī ir spējīgas aizdegties no ārējiem aizdegšanās avotiem, piemēram, dzirksteles, liesmas vai no berzes (piemēram, sērkociņi);
4.2. apakšklase – vielas, kuras parastos transportēšanas apstākļos var patvaļīgi sakarst un aizdegties. Pašuzliesmojošas vielas (piemēram, fosfors);
4.3. apakšklase – vielas, kuras nonākot saskarsmē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes (piemēram, kalcija karbīds).

ADR 5. klase

ADR 5. klase – oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi

Piektajā klasē ietilpst oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi, kuri, izdalot skābekli, spēj uzturēt vai izraisīt degšanu vai maisījumā ar citām vielām izraisīt sprādzienu.

Piektajai klasei tiek iedalītas 2 (divas) apakšklases:

5.1. apakšklase – oksidējošas vielas, kuras veicina citu vielu vieglu uzliesmošanos un izdala skābekli degšanas laikā, tādējādi palielinot uguns intensitāti. Šīs vielas pašas pēc sevis nav degošas (piemēram, mēslošanas līdzeklis).
5.2. apakšklase – organiskie peroksīdi, kuri vairākos gadījumos ir degoši, var darboties kā oksidējošas vielas un ir bīstami saskarsmē ar citām vielām. Daudzi no tiem viegli aizdegas un ir jūtīgi pret sitieniem un berzi (piemēram, stiklplasta remonta komplekts).

ADR 6. klase

ADR 6. klase – toksiskas un infekciozas vielas

Sestajā klasē ietilpst vielas, kas ir pazīstamas vai pamatoti uzskatāmas, kā patogēnus saturošus, ir infekciozas vai indīgas. Šīs vielas var izraisīt nāvi, saindēšanos vai saslimšanu.

Sestajai klasei tiek iedalītas 2 (divas) apakšklases:

6.1. apakšklase – indīgas (toksiskas) vielas, kuras ieelpojot tvaiku, putekļus, uzsūkšanās caur ādu vai norīšanas gadījumā spēj izraisīt nāvi (piemēram, saspiests skābeklis);
6.2. apakšklase – vielas un materiāli, kas satur patogēnus organismus, kuri ir bīstami cilvēkiem un dzīvniekiem (piemēram, asinsanalīzes vai medicīnisko pētījumu materiāli).

ADR 7. klase

ADR 7. klase – radioaktīvas vielas

Septītajā klasē ietilpst radioaktīvas vielas (objekti, kas patvaļīgi sairst un šī procesa rezultātā izdala radiāciju), kas, saskaroties ar dzīvām šūnām, tostarp cilvēka šūnām, var radīt bioloģiskas izmaiņas. Atkarībā no skarto audu tipa, radiācijas rakstura un citiem faktoriem, radītās bioloģiskās izmaiņas var atšķirties un būt dažādas. Muitas operācijas kravas radioaktīvā satura pārbaudei drīkst veikt tikai eksperti ar atbilstošu kvali fikāciju (piemēram, dūmu detektori).

ADR 8. klase

ADR 8. klase – korozīvas vielas

Astotajā klasē ietilpst korozīvas un kodīgas vielas (gaisa mitruma klātbūtnē veido korozīvus tvaikus, miglu), kas var izraisīt elpceļu, gļotādas un ādas bojājumus. Noplūdes gadījumā šīs vielas var izraisīt arī metālu koroziju, bojājot transportlīdzekli. Saskaroties ar organiskiem materiāliem vai dažādām ķīmiskām vielām, šīs vielas var izraisīt arī ugunsgrēku (piemēram, balinātājs vai ķīmiskās tīrīšanas līdzeklis).

Astotajai klasei tiek iedalītas 3 (trīs) apakšklases:

8.1. apakšklase – skābes;
8.2. apakšklase – sārmi;
8.3. apakšklase – dažādas kodīgas un koroziālas vielas.

ADR 9. klase

ADR 9. klase – dažādas bīstamās vielas un izstrādājumi, ieskaitot videi bīstamas vielas

Šajā devītajā klasē ietilpst citas bīstamās vielas, kas nav minētas iepriekšējo klašu kategorijās un ir ar nosacīti zemu pārvadājuma bīstamības pakāpi, tomēr to pārvadāšanas nosacījumi paredz ievērot īpašus transportēšanas un uzglabāšanas noteikumus (piemēram, drošības spilveni vai magnēti, tālruņos vai klēpjdatoros esošā litija baterijas, azbests, vidi piesārņojošas vielas, ģenētiski modificēti mikroorganismi, vielas, kas satur alergēnus un citi).

Devītajai klasei tiek iedalītas 2 (divas) apakšklases:

9.1. apakšklase – šķidras un cietas degvielas un materiāli, kuri nav iekļauti 3. un 4.klasē, bet dažos gadījumos var būt bīstami (piemēram, degošie šķidrumi ar uzliesmošanas temperatūru no + 61 C līdz + 100 C slēgtā tīģelī, šķiedras un citi analoģiski materiāli);
9.2. apakšklase – vielas, kuras noteiktos apstākļos kļūst kodīgas un korozīvas.

Samaziniet ADR kravu riskus

Transportējot bīstamās kravas, ir īpaši jāpievērš uzmanība to iepakojumam, izslēdzot riskus, kas apdraudētu personāla dzīvību un veselību, kā arī kravas drošību. Pārsvarā šādas kravas tiek pārvadātas ar autotransportu, un šos pārvadājumus apzīmē – ADR kravu pārvadājumi.

Saskaņā ar ADR konvenciju, visi SIA “RITLOGISTIKA” padotie transportlīdzekļi, kas pārvadā bīstamās kravas, ir atbilstoši aprīkoti un atbilst visām nepieciešamajām drošības normām. Automašīnu vadītājiem, kuri tiek norīkoti bīstamo kravu pārvadāšanai, ir ADR apliecības.

Bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi

Bīstamo kravu pārvadājumu biežākie jautājumi

Kādas kravas tiek uzskatītas par bīstamām?

Par bīstamām kravām (ADR) tiek sauktas tādas kravas, kas nonākot saskarsmē ar dzīviem organismiem vai nepareizi transportētas (augsta riska negadījumi), var nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai, kā arī jebkurām citām dzīvām būtnēm vai radīt postījumus apkārtējā vidē un īpašumā. Atbilstoši ANO (Apvienoto Nāciju Organizācijas) definētajām vadlīnijām, par ADR kravām tiek uzskatītas tādas kravas, kas atbilst ANO noteiktajiem bīstamo kravu kritērijiem.

Kas ir nepieciešams, lai uzņēmums varētu nodarboties ar bīstamo kravu pārvadājumiem?

Uzņēmumam, kas veic bīstamos kravu (ADR) pārvadājumus ir jābūt nodrošinātam ar atbilstošas kategorijas un marķējuma autotransportu, kā arī ar autovadītājiem, kuri ieguvuši speciālo transporta vadītāja apliecību ADR kravu pārvadāšanai. Tāpat, uzņēmumā ir jābūt autopārvadājumu bīstamo kravu drošības padomniekam – personai, kas nokārtojusi un kurai ir spēkā esošs Bīstamo kravu drošības konsultanta sertifikāts.

Kas ir ADR pārvadājumi?

Bīstamo kravu starptautiski atpazīstams apzīmējums ir ADR, kas saīsināts no angļu valodas “Accord Dangereux Routier”. ADR ir starptautiski regulēti bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi, kuros ietilps 9 bīstamo kravu veidi (klases) un katram bīstamo kravu (ADR) veidam ir individuāli pārvadājuma noteikumi, sertifikāti un citas droša pārvadājuma veikšanai nepieciešamās specifiskās prasības (pielietotie apzīmējumi, marķējumi, tehnika, iepakošana un citas prasības).

Kā atšķirt transportlīdzekļus, kas pārvadā bīstamās (ADR) kravas?

ADR kravas transport marķē ar oranžām plāksnēm, tās izvietojot transportlīdzekļa priekšpusē un aizmugurē. Ja bīstamā krava ir šķidrums, tad papildus oranžajām plāksnēm autocisternas sānos tiek izvietoti papildus bīstamo kravu apzīmējumi jeb marķējumi, kas norāda informāciju par kravā esošo bīstamo vielu un riskiem, kas notiekot negadījumam varētu rasties. Ja transportlīdzeklis, kura masa > 12 t, transportē ADR kravu ierobežotā daudzumā, tad to marķē ar pazīšanās zīmi: balts rombs ar melnu augšējo un apakšējo stūri.

Nepieciešama konsultācija vai ADR kravu pārvadājumi?

Ja Jūsu uzņēmuma vajadzībām tiek plānota bīstamo kravu pārvadāšana un nepieciešama profesionāla konsultācija, nosūti pieprasījumu SIA “RITLOGISTIKA” pieredzējušajiem transporta menedžeriem un mēs ne tikai bez maksas sniegsim konsultāciju par Jums svarīgajiem jautājumiem, bet arī parūpēsimies, lai bīstamā krava (ADR) tiktu droši nogādāta vēlamajā galamērķī, ievērojot visas regulas un vadlīnijas ADR kravas transportēšanā uz Eiropu, pa Baltiju, kā arī ārpus Eiropas Savienības.

Birojs

Adrese:
Dzērbenes 27 – 311
Rīga, LV-1006

    Papildu informācija