CMR apdrošināšana

Nepieciešami vietējie vai starptautiskie pārvadājumi?
Saņemiet konsultāciju pie mūsu speciālistiem!

Kravas apdrošināšana jeb CMR apdrošināšana ir kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas aizsargā transportēšanai nodotās preces vai kravu pret neparedzamiem bojājumiem un pēkšņiem zaudējumiem. CMR apdrošināšana sniedz aizsardzību bojātas kravas piegādes gadījumos, kad pēc CMR konvencijas noteikumiem autopārvadātājs kļūst civiltiesiski atbildīgs.

Kravu apdrošināšana jeb CMR apdrošināšana – Kā tā darbojas?

CMR apdrošināšana jeb kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana darbojas atbilstoši katras noslēgtās apdrošināšanas polises ietvariem un tajā atrunātajiem līgumpunktiem. Civiltiesiskās atbildības polisē tiek iekļauti un segti riski, kas pārvadātāja vainas rezultātā ir radījuši zaudējumus trešajai personai, kā, piemēram, veicot pārvadājumu ar autotransportu, pārvadājuma laikā ir notikusi preču vai kravas sabojāšana vai šofera/ pārvadātāja vainas dēļ ir tikusi nozaudēta krava, kā arī citus līdzīgus riskus.

Atkarībā no pārvadājumu specifikas, nereti ar sadarbībai izvēlēto apdrošināšanas kompāniju ir iespējams vienoties par CMR apdrošināšanas polisē iekļaujamo risku papildinājumu, kas ietver papildus līgumpunktus par atlīdzināmajiem zaudējumiem.

Kravu apdrošināšanas veidi

Starptautiskajos kravu pārvadāšanas noteikumos jeb ICC (angļu valodā: Institute Cargo Clauses) tiek paredzēti trīs veida segumi, polisē vai apdrošināšanas līgumā iekļaujamajiem riskiem ICC (A), ICC (B) un ICC (C) kategorijās. Apdrošināšanas segumu kategorijas definē atbildības, kas saistītas ar dažādiem iespējamajiem riskiem, pārvadājot jebkuru apdrošināto kravu:

  1. ICC (A) – visaugstākās kategorijas apdrošināšana ar visplašāko segumu, kas iekļauj atbildību par visiem potenciālajiem riskiem, kas varētu atgadīties kravu iekraujot, izkraujot, pārvadājot vai uzglabājot un paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu par visiem apdrošināšanas gadījumiem;
  2. ICC (B) – vidējas kategorijas apdrošināšana, kas iekļauj atbildību un atlīdzības izmaksu par kravas apdrošināšanas polisē nosaukto risku segumu, iestājoties konkrētiem, līgumā ietvertiem riskiem;
  3. ICC (C) – zemākās kategorijas apdrošināšana, kur tiek noteikta ierobežota atbildība par polisē vai līgumā iekļautajiem riskiem, kas zaudējumu rašānās gadījumā apdrošināšanas ņēmējam ir jāpierāda. Šie riski var būt saistīti ar vairākām ārkārtas situācijām, piemēram, ugunsgrēku vai sprādzienu.

Kravu apdrošināšanas prasības

Lai jebkura iegādātā kravu apdrošināšanas aizsardzība stātos spēkā, ir vairākas prasības un pienākumi, kas apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošināmajam ir jāievēro, slēdzot apdrošināšanas līgumu. Katrai apdrošināšanas sabiedrībai kravu apdrošināšanas prasības var atšķirties, tomēr lielākoties apdrošināšanas pamatprasības būs līdzīgas. Būtiskākās kravu apdrošināšanas prasības varētu būt sekojošas:

  • Iesniegt apdrošinātājam pilnu informāciju par kravu un ar to saistītajiem riskiem, kura varētu būt īpaši nozīmīga, lai šos riskus pēc iespējas novērstu.
  • Informēt apdrošinātāju par jebkuriem citiem apdrošināšanas līgumiem, kas attiecas un ir saistīti ar apdrošināmo kravu.
  • Paziņot (rakstiski) apdrošinātājam par iespējamību palielināties riska apstākļiem kādā no noslēgtā līguma posmiem, kuri var ievērojami palielināt potenciālo zaudējumu apjomu.
  • Informēt apdrošinātāju par CMR Līgumu, kas noslēgts citā apdrošināšanas sabiedrībā.
  • Lai nodrošinātu, ka kravu pārvadājumi notiek atbilstoši prasībām, ir jāizmanto tikai tādi transportlīdzekļi, kuri neapdraud kravas drošību un ir saderīgi ar glabāšanas noteikumiem.
  • Izmantot kravas pārvadājumam tikai tādus transportlīdzekļus, kuriem veikta tehniskā apskate.
  • u.c.

Kur var veikt kravu apdrošināšanu?

Kravu apdrošināšana visbiežāk tiek veikta pie apdrošināšanas sabiedrībām vai pie apdrošināšanas brokeriem, kur kravas īpašnieks vai nosūtītājs izvērtē potenciālos riskus un vienojas ar apdrošinātāju par polisē iekļaujamajiem riskiem, kas saistīti ar konkrēto kravu. Pārvadājamo preču vai kravu apdrošināšana var tikt veikta kā vienreizējiem kravu pārvadājumiem, tā arī sistemātiski atkārtotiem kravu pārvadājumiem.

Apdrošināšanas sabiedrības

Apdrošināšana sabiedrība ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai, balstoties uz Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu, ir tiesības veikt apdrošināšanu. Izvērtējot uzņēmuma vajadzības un ar kravu saistītos riskus, ar maksimāli izdevīgiem nosacījumiem klientiem tiek sagatavoti apdrošināšanas piedāvājumi.

Apdrošināšanas brokeri

Ievērojot labas prakses principus un ētikas kodeksu, apdrošināšanas brokeri sadarbojas ar saviem partneriem, atrodot un izstrādājot vispiemērotāko apdrošināšanas piedāvājumu katram klientam, kas balstīts uz profesionālu risku izvērtēšanu. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas brokeri vienmēr pārstāv savu klientu intereses. Latvijā apdrošināšanas brokeru darbību uzrauga Latvijas Banka.

Biežāk uzdotie jautājumi par CMR apdrošināšanu

Kādus riskus sedz CMR apdrošināšana?

Atkarībā no transportlīdzekļa veida un izdotajā apdrošināšanas polisē ietvertajiem līgumpunktiem, CMR apdrošināšanā iekļautie riski var atšķirties. Parasti polisē tiek iekļauti un segti riski, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ, kravu tīši vai netīši sabojājot tās iekraušanas/ izkraušanas, pārkraušanas un pārvadājuma laikā, kā arī notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kā rezultātā iestājusies kravas bojāeja.

Kādi riski netiek segti ar CMR apdrošināšanu?

Ar CMR netiek segti riski, kas radušies, ja veikti pārvadājumi ar apdrošinātajam nepiederošu vai nomā neesošu transportlīdzekli vai veikti ar tehniskajā kārtībā neesošu transportu. Tāpat netiek segti riski pārvadājumiem, kas veikti pēc kādas starptautiskas pasta konvencijas vai pārvadājumi, kas saistīti ar pārceļotāju mantu pārvadjumiem, mirstīgo atlieku, dzīvu dzīvnieku, vērtspapīru un dažādu juvelierizstrādājumu, kā arī citu vērtslietu pārvadājumiem.

Kas ir apdrošināšanas saņēmējs un kas ir apdrošināšanas devējs CMR apdrošināšanas gadījumā?

Apdrošināšanas saņēmējs ir pārvadātājs vai ekspeditors, kurš par atlīdzību veic kravu pārvadājumus ar vismaz divām automašīnām, turklāt tās nav vecākas par 14 gadiem un kurš ir iegādājies CMR apdrošināšanas polisi pie attiecīgā apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēj- apdrošinātāja. Apdrošināšanas devējs, atbilstoši noslēgtajam CMR apdrošināšanas līgumam, ir apdrošināšanas kompānija vai apdrošināšanas brokeris.

Kā tiek noteikta apdrošināšanas prēmija CMR apdrošināšanai?

Apdrošināšanas prēmija CMR apdrošināšanai, kura definē pārvadātāja civiltiesisko atbildību par kravas saglabāšanu, noteikta balstoties uz Ženēvas konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR). Ja pārvadātājs nav varējis izvairīties no atbildības par bojātu vai pilnīgi/daļēji zaudētu kravu, pārvadātāja atbildību limitējošā apdrošināšanas likme ir 8,33 SDR (angļu valodā: Special Drawing Rights) jeb aptuveni 8,5 EUR par 1kg kravas.

Vai CMR apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies kravas aizkavēšanās dēļ?

Balstosies uz CMR apdrošināšanas polisē iekļautajiem apdrošināšanas objekta zaudējumu riskiem, kravas pārvadātājs vai ekspeditors tiek atbrīvots no atbildības par zaudējumu segšanu, kas saistīti ar kravas aizkavēšanos, ja tas atgadījies ne pārvadātāja vai ekspeditora pierādāmas vainas rezultātā vai tādu apstākļu ietekmē, kuri bijuši nenovēršami.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

SIA „RITLOGISTIKA” uzņēmumā strādā ar vietējiem un starptautiskajiem klientiem, apzinot arvien jaunas sadarbības iespējas, kas saistītas gan ar transporta pakalpojumiem, gan SIA „RITLOGISTIKA” piedāvātajiem loģistikas risinājumiem.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv