CMR

Nepieciešami vietējie vai starptautiskie pārvadājumi?
Saņemiet konsultāciju pie mūsu speciālistiem!

Starptautisko kravu autopārvadājumu ikdiena nav iedomājama bez aktuālā pārvadājuma pavaddokumenta- CMR pavadzīmes, kas līdztekus ir arī kravu pārvadājuma līgums. Lai īstenotu drošus kravu pārvadājumus, CMR pavadzīmē tiek apliecinātas un apstiprinātas saistības starp kravas pārvadājumā iesaistītajām pusēm- galvenokārt, starp kravas pārvadātāju, nosūtītāju, kā arī kravas saņēmēju.

Kas ir CMR?

Starptautiskā preču transporta pavadzīme CMR ir dokuments, kas apstiprina kravu starptautisko autopārvadājumu noteikumus, kurus regulē Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR). CMR vienlaikus kalpo gan kā vispārpieņemts pārvadājuma līgums, gan arī nosaka kravu pārvadātāju atbildības. Ar CMR autopārvadājuma līgumu kravas pārvadātājs apliecina savu atbildību pret nosūtītāju, par iepriekš apstiprinātu samaksu apņemoties tā nodoto kravu transportēt no kravas paņemšanas vietas uz piegādei norādīto vietu, kur krava tiek nodota adresātam.

Pārvadājuma līgumu jeb CMR pavadzīmi, kas atbilst Konvencijas noteikumiem, noformē trijos eksemplāros un paraksta gan nosūtītājs, gan pārvadātājs. Pušu paraksti pieļaujami vai nu tipogrāfiski iespiesti vai aizstāti ar zīmogiem, ja to pieļauj tās valsts likums, kurā pavadzīme tiek noformēta.

CMR konvencija

CMR konvencija tika apstiprināta un parakstīta 1956.gada 19.maijā Ženēvā un tā regulē starptautisko kravu autopārvadājumu līgumsaistības, kas veiktas par atlīdzību starp kravas nosūtītāju, kravas pārvadātāju, kā arī kravas saņēmēju, kur norādītās kravas nosūtīšanas un saņemšanas vietas atrodas divās dažādās valstīs, no kurām vismaz viena ir Līgumslēdzēja valsts.

CMR veidlapa

CMR veidlapa jeb CMR pavadzīme visbiežāk tiek sagatavota trīs vai dažkārt arī četros eksemplāros un tajā tiek iekļauta kopija šādām iesaistītajām pusēm: kravas nosūtītājam, kravas saņēmējam, kravas pārvadātājam. Gadījumos, ja tiek piesaistīts arī otrs kravas pārvadātājs, tad CMR kopija tiek nodota arī tam.

Zemāk transporta pavadzīmes paraugs dažādos formātos:  CMR veidlapa excel, CMR veidlapa pdf un CMR veidlapa word:

CMR veidlapa (Excel)

CMR Excel

CMR veidlapa (PDF)

CMR pdf

CMR veidlapa (Word)

CMR Word

CMR aizpildīšanas paraugs

Visiem CMR veidlapas punktiem jābūt aizpildītiem bez drukas kļūdām, vēršot uzmanību uz precīziem aprakstiem par maršrutu, informāciju par nosūtītāju, saņēmēju un pārvadātāju, kā arī kravas specifiku un muitas kodiem, kas nepieciešami, veicot kravu pārvadājumus uz trešajām valstīm.

CMR aizpildīšanas kārtība, kādā aprakstāma CMR formulāra 26. punktos iekļaujamā informācija un kura ietver starptautiskā transportēšanas līguma tiesiskos noteikumus, nav nejauša un ir saskaņota ar Starptautisko tirdzniecības palātu (ICC).

Kā aizpildīt CMR?

CMR pavadzīmē var iekļaut jebkādu informāciju, kuru kāda no iesaistītajām pusēm uzskata par nepieciešamu. Pēc Konvencijas 6.panta, aizpildot CMR, tajā tiek norādīts sekojošais:

  1. Pavadzīmes noformēšanas datumu, laiku un vietu.
  2. Kravas nosūtītāju (nosaukums) un tā adresi.
  3. Kravas pārvadātāja (nosaukums) un tā adresi.
  4. Kravas saņēmēju (nosaukums) un tā adresi.
  5. Kravas paņemšnas laiku un iekraušanas vietu, pārkraušanas un izkraušanas vietu.
  6. Preču/ kravas veida nosaukumu.
  7. Preču/ kravas iepakojumu vai iesaiņojumu skaitu.
  8. Kravas bruto svaru.
  9. Kā arī citu ar pārvadājumu saistītu informāciju vai piezīmes un instrukcijas par veicamo karavas vai preču pārvadājumu.

Biežāk uzdotie jautājumi par CMR

Kas izraksta CMR?

CMR var izrakstīt gan nosūtītājs, gan pārvadātājs, tomēr parasti CMR pavadzīmi izraksta kravas nosūtītājs jeb uzņēmums, kurš izsniedz preces vai kravu pārvadātājam. Tādējādi tiek nodota netikai korekta un nepārprotama informācija par veicamo pārvadājumu un kravas saturu, bet arī abām pusēm ietaupa laiku pie kravas uzkraušanas.

Kādiem mērķiem kalpo CMR?

CMR (Starptautiskā preču transporta pavadzīme) kalpo kā pierādošs un dokumentēts apliecinājums, ka kravas pārvadātājs ir uzņēmies atbildību par drošu kravas piegādi tai paredzētajā piegādes vietā un laikā. Līdztekus CMR ir arī kravas pavadzīme jeb kravas pārvadājuma pavaddokuments, kas ir nepieciešams visām kravām, veicot pārvadājumus.

Kas ir CMR konvencijas dalībvalstis?

CMR konvencijas dalībvalstu sastāvā ietilpst tās valstis, kuras ir parakstījušas Konvenciju vai pievienojušās tai un ir Eiropas ekonomiskās komisijas dalībnieku sastāvā, vai arī ir tikušas uzņemtas šajā komisijā ar padomdevēju statusu.

Vai ir digitāla CMR versija un kā tā darbojas?

Uz doto brīdi Latvijā digitālā CMR versija netiek politiski atbalstīta un nav tikusi ieviesta. Latvijā šobrīd tiek gatavoti konceptuālie dokumenti digitālā elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) ieviešanai. Digitālās CMR pavadzīmes versijas apraksts veikts CMR Konvencijas Protokolā, kas pieņemts 2008. gada februārī.

Kas notiek, ja CMR pavadzīmē ir neprecizitātes vai kļūdas?

CMR pavadzīme ir jāaizpilda ļoti rūpīgi un akurāti, izvairoties no jebkādu neprecizitāšu vai kļūdu pieļaušanas, kas pretējā gadījumā var radīt nosūtītājam tiešus finansiālos zaudējumus. Gadījumā, ja CMR aizpildīšana notikusi neievērojot precizitāti, krava var tikt nepareizi piegādāta vai pārvadājums var pat tikt apturēts uz robežkontroles.

Visa kravu pārvadājuma laikā CMR pavadzīme jeb CMR veidlapa ir būtisks preču vai kravu transportēšanas pavaddokuments, kas vienlaikus apliecina kravu pārvadājuma līgumsaistības un kalpo kā formāls pierādījums drošam kravu pārvadājumam.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

SIA „RITLOGISTIKA” uzņēmumā strādā ar vietējiem un starptautiskajiem klientiem, apzinot arvien jaunas sadarbības iespējas, kas saistītas gan ar transporta pakalpojumiem, gan SIA „RITLOGISTIKA” piedāvātajiem loģistikas risinājumiem.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv